Walne zebranie 2016

Walne ZebranieZarząd SChnSR w Głogowie Uchwałą Nr 4 z dnia 02.03.2016 roku działając na podstawie § 27 pkt 2 Statutu postanowił zwołać na dzień 4 kwietnia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie ul. Piotra Skargi 5 w budynku B w auli nr 012 o godz. 16:00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SChnSR w Głogowie.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SChnSR w Głogowie. W przypadku braku quorum zwołanie ponowne Walnego Zebrania po pół godzinie na godz.16:30.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków SChnSR w Głogowie w składzie:
  • Przewodniczący
  • Sekretarz
  • Członek Prezydium
  • Członek Prezydium
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków SChnSR w Głogowie.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności SChnSR w Głogowie za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) SChnSR w Głogowie za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności SChnSR w Głogowie za okres od 09.04.2015 roku do 04.04.2016 roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności SChnSR w Głogowie za 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)  SChnSR w Głogowie za 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności SChnSR w Głogowie za okres od 09.04.2015 roku do 04.04.2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SChnSR w Głogowie z wykonywania obowiązków za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej SChnSR w Głogowie z wykonywania obowiązków za okres od 09.04.2015 roku do 04.04.2016 roku.
 15. Wybory Zarządu SChnSR w Głogowie i Komisji Rewizyjnej SChnSR w Głogowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu SChnSR w Głogowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej SChnSR w Głogowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków SChnSR w Głogowie.

W czasie obrad przewiduje się poczęstunek. Obecność Członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu obowiązkowa.

Zarząd